Start/Våra kriterier

Våra kriterier

Djurparksguiden är i så stor utsträckning som möjligt baserad på djurparkernas egna svar på våra frågor och bedömda utifrån World Animal Protections djurparkspolicy. En del information har vi även hämtat från djurparkernas hemsidor.   

Vi bedömer sex olika områden av djurparkernas verksamhet:  

 1. Medlemskap
 2. Hotade djurarter
 3. Bevarande
 4. Hållbarhetspolicy
 5. Närkontakt
 6. Nöjesfält, shower och konserter

Djurparksguidens bedömningar av dessa områden görs utifrån ett färgsystem, där grönt är godkänt, gult mindre bra och rött underkänt. Några djurparker har tyvärr valt att inte svara på våra frågor och har därmed inte kunnat utvärderas inom alla områden. Då markeras de med grått. 

  FAQ

  Medlemskap

  Vi tycker att samarbete mellan djurparker är positivt, om det syftar till att förbättra djurvälfärd och bevarandearbete. Djurparksföreningarna har ett antal etiska regler, råd och rekommendationer för att förbättra djurvälfärden som medlemmar åtar sig att följa och leva upp till. Inom seriösa djurparksföreningar bedrivs även koordinerade avelsprogram för hotade arter. Djurparksföreningarna kan och bör bidra till en utveckling mot att alla kvarvarande djurparker ska fungera som bevarandeinstitutioner.

  Medlem i EAZA/WAZA (samt ett plus om djurparken dessutom är medlem i SDF)

  Enbart medlem i SDF

  Inte medlem i någon djurparksförening alls

  Hotade arter

  World Animal Protection anser att vilda djur hör hemma i sina naturliga livsmiljöer. Vilda djur ska få leva vilda liv. Men ibland kan vilda djur behöva hjälp för att de har svårt att klara sig i naturen. Djurparker ska i första hand fokusera sin verksamhet på hotade djurarter, både vilda djur och lantraser. Vilda djur ska inte få hållas i djurparker enbart för kommersiella syften.

  60 % hotade arter eller fler, i parken

  50 % hotade arter eller färre, i parken

  30 % hotade arter eller färre, i parken

  Krav för bevarande

  Vi anser att skydd för hotade vilda djur i djurparker, så kallat ex situ-bevarande, kan vara motiverat om:

  - Det handlar om utrotningshotade djurarter där det finns ett behov av ex situ-bevarande.

  - Det finns ett koordinerat avelsprogram med tydliga mål om återutsättning i det vilda inom en överskådlig framtid.  

  - Djuren i fråga är anpassade till, eller kan klara av, vårt nordliga klimat – tex genom året runt-anläggningar i toppkvalitet eller med möjlighet till att vara utomhus i stora artanpassade anläggningar i stort sett året runt.  

  - Djurens anläggningar är helt anpassade efter djurens behov – inte efter besökarnas önskan om att alltid få se djuren.  

  - Djurparkspopulationer kan hanteras utan att djur tas från det vilda. Enbart i extrema undantagsfall kan det vara acceptabelt att ta in ett vilt djur till djurparker. 

  - Djurparkspopulationer och ex situ-bevarandet är tydlig samordnat med bevarandearbete i det vilda (in situ-bevarande)

  - Djurparken parallellt med ex situ-bevarande också stödjer bevarandearbete i det vilda.  

  Vilda djur som inte bör vara i djurparker  
  En djurparksmiljö innebär alltid en mer eller mindre onaturlig tillvaro i fångenskap för ett vilt djur. Vissa djur är särskilt känsliga för ett liv i djurparker. Dit hör bland annat djur som elefanter, delfiner, gorillor, orangutanger och schimpanser. Det vill säga, djurarter som naturligt sett lever i helt andra miljöer och temperaturer än våra, och framför allt är det stora, komplexa djur som lever och rör sig över enorma ytor i det vilda.   Gorillor, schimpanser och orangutanger är djur som riskerar att tillbringa mycket tid i inomhusanläggningar i vårt nordliga klimat. Det blir därför särskilt viktigt att den anläggning där djuren tillbringar mest tid är den “bästa” utifrån djurets behov och preferenser. Det är viktigt att djuranläggningen i sig är tillräckligt stimulerande och intressant, så att djuret inte blir beroende av djurvårdare för berikning och stimulans.

  Dessa djurarter har fått gult ljus i Djurparksguiden, eftersom vi är särskilt bekymrade över deras djurvälfärdsstandard i vårt nordliga klimat. Djur som delfin och elefant kräver mer yta och komplexitet än vad djurparker kan ha ekonomisk kapacitet att ge. Då kan det vara ett bättre alternativ att placera dem i djurvänliga reservat, som är mer lika deras naturliga miljöer, om de har svårt att klara sig helt i frihet

  Ex situ och in situ

  Ex situ och in situ men med elefant/delfin/män­nisko­apor

  Enbart ex situ eller inget alls

  Hållbarhetspolicy

  För oss är det viktigt att bevarande och djurvälfärd genomsyrar hela djurparksverksamheten. Därför är även hållbarhetsarbete ett kriterium vi tittat närmare på. För att både du och djuren ska få en djurvänligare nutid och framtid.

  Ja

  Vissa

  Nej

  Närkontakt med vilda djur

  World Animal Protection anser att all närkontakt mellan vilda djur och besökare -som att få klappa, komma nära, fotograferas med - måste stoppas. Närkontakt kan innebära risker för både djurens och besökarnas säkerhet och hälsa. Dessutom kan närkontakt bidra till ökad efterfrågan på närkontakt med vilda djur, även under semestrar utomlands. Detta är ett globalt problem som inte bara innebär låg djurvälfärd, utan också att vilda djurpopulationer minskar i jakten på nya djur i turistindustrin.

  Besökare bör inte få gå igenom vilda djurs anläggningar där det kan innebära risk för djur eller besökare. Det kan handla om risk för att smittas av sjukdom och att djurindivider stressas av besökare eller på annat vis upplever kontakten som negativ. Det är viktigt att djuranläggningar som går att gå igenom på något vis övervakas av personal för både människors och djurs bästa. Det ska inte heller vara möjligt eller tillåtet att bära eller klappa de vilda djuren.

  Närkontakt  

  Ingen närkontakt  

  Nöjesfält, shower och konserter

  World Animal Protection anser att djurparker aldrig ska använda vilda djur i underhållningssyfte.  Vilda djur får inte utnyttjas för underhållning, utan ska ses som individer med egna behov och intressen. En djurpark ska i första hand vara anpassad efter djuren. Vilda djur är inte underhållning. Höga ljudnivåer och buller kan skapa en stressande tillvaro för vilda djur och riskerar att påverka deras välfärd negativt. 

  World Animal Protection anser att shower och föreställningar med vilda djur inte går att förena med moderna djurparkers uppdrag eller naturvårdsbudskap. Ur ett djurvälfärdsperspektiv är t.ex. delfinshower oacceptabla. De kan innebära onaturliga rörelser för djuren, höga ljudnivåer, risk för skador och närkontakt med besökare. En klorerad inomhusbassäng är dessutom en tillvaro långt ifrån delfiners naturliga livsmiljö.  

  Inget tivoli eller konsert

  Tivoli

  Konsert med/utan tivoli