Start/Våra kriterier

Våra kriterier

Djurparksguiden är i så stor utsträckning som möjligt baserad på djurparkernas egna svar på våra frågor och utvärderade utifrån World Animal Protections djurparkspolicy. En del information har vi hämtat från parkernas hemsidor.   

Vi bedömer  fem olika områden av djurparkernas verksamhet:  

 1. Medlemskap
 2. Hotade djurarter
 3. Bevarande
 4. Hållbarhetspolicy
 5. Närkontakt
 6. Nöjesfält och konserter

Djurparksguidens bedömningar av dessa områden görs utifrån ett färgsystem, där grönt är godkänt, gult mindre bra och rött underkänt. Några djurparker har tyvärr valt att inte svara på våra frågor och har därmed inte kunnat utvärderas inom alla områden. Då markeras de med grått. 

  FAQ

  Medlemskap

  Vi tycker att samarbete för kontinuerliga djurparksförbättringar är viktigt. De djurarter som kan trivas i en djurparksmiljö och dessutom är i behov av ex situ-avel, behöver ett nätverk av samarbetande djurparker.

  Djurparksorganisationerna kan bidra till kontinuerlig kunskapshöjning om djurhållning, som hur djurens anläggningar kan utvecklas och utformas  i syfte att förbättra standarden hos alla djurparker. Djurparksorganisationerna har ett antal etiska regler, råd och rekommendationer för att förbättra djurvälfärden som medlemmar åtar sig att följa och leva upp till.  

  De koordinerade avelsprogrammen innebär att djurindividerna är stambokförda, alltså registrerade. Registreringen förenklar överblicken av vart vilda djur flyttas inom Europa och ger möjlighet att få en klarare bild av hur djuren mår.  

  Medlem i EAZA/WAZA (samt ett plus om djurparken dessutom är medlem i SDF)

  Enbart medlem i SDF

  Inte medlem i någon djurparksförening alls

  Hotade arter

  Djurarter som är anpassade till eller har goda möjligheter att trivas i vår nordliga miljö bör prioriteras. Målet med bevarandeprojekten bör vara återintroduktion till det vilda inom en överskådlig tid. Vilda djur får inte hållas i djurpark enbart för kommersiella syften. Djurparkspopulationer ska hanteras utan att djur tas från det vilda. Enbart i extrema undantagsfall kan det vara acceptabelt att ta in ett vilt djur till djurparker. 

  Det finns ett pedagogiskt värde i att också förevisa djur som kaniner och marsvin eller lantraser. Bland annat för att lära ut behoven som även våra sällskapsdjur och lantbruksdjur har. Men i och med att så många vilda djurarter har behov av ex situ-avel, är det viktigt att de djurarterna prioriteras.
  World Animal Protection anser att djurparker i första hand ska fokusera sin verksamhet på hotade djurarter. Djurparker har begränsat med plats och då är det särskilt viktigt att ge plats åt utrotningshotade djur, som helst också ingår i globala, europeiska eller nationella bevarandeprojekt. 

  60 % hotade arter eller fler, i parken

  50 % hotade arter eller färre, i parken

  30 % hotade arter eller färre, i parken

  Bevarande

  Bevarandearbete handlar både om djurparkernas egna koordinerade avelsprogram och om bevarandeprojekt i det vilda – i djurens naturliga hem. 

  Djurparker har olika kapacitet och möjligheter att bidra till bevarande, men alla kan bidra till något. För World Animal Protection Sverige är det viktigt att djuren i djurparker i mesta möjliga mån får leva så artspecifika, goda liv som möjligt och att djurparkerna samtidigt bidrar till vilda djurs överlevnad i naturen. Djurparker bör därför både delta i ex situ-bevarande i djurparker och samtidigt bidra, finansiellt eller på andra vis, till in situ-bevarande av djur i naturen. 

  En djurparksmiljö innebär alltid en onaturlig tillvaro i fångenskap för ett vilt djur. Vissa djur är särskilt känsliga för ett liv i djurparker. Dit hör djur som elefanter, delfiner, gorillor, orangutanger och schimpanser. Det vill säga, djurarter som naturligt sett lever i helt andra miljöer och temperaturer än våra, och framför allt är det stora, komplexa djur som lever och rör sig över enorma ytor i det vilda.

  Vi anser att djurparkens expertis, intention eller kärlek till djuren inte kan kompensera tillräckligt för begränsningarna och den låga djurvälfärd som ett djurparksliv innebär för dem. Dessa djurarter har därför fått gult ljus i Djurparksguiden, eftersom vi är särskilt bekymrade över deras djurvälfärdsstandard. Djur som delfin och elefant kräver mer yta och komplexitet än vad djurparker kan ha ekonomisk kapacitet att ge. Då kan det vara ett bättre alternativ att placera dem i djurvänliga reservat som är lika deras naturliga miljöer, om de har svårt att klara sig helt i frihet. 

  När det gäller elefanterna på Borås Djurpark (afrikanska elefanter) och Kolmårdens Djurpark (asiatiska elefanter) så noterar World Animal Protection de utvecklingsprojekt som båda djurparkerna gjort i syfte att försöka förbättra tillvaron för elefanterna, vilket är bra. Vi är medvetna om att svenska föreskrifter generellt sett håller högre nivå kring djurhållningen jämfört med andra länder, men vi menar att de ändå inte når upp till en acceptabel djurvälfärdsnivå för elefanter. I och med de stora variationerna i bostadsyta inomhus och utomhus bland djurparker, inom de båda EEP-projekten, anser vi att lägsta nivån är för låg. Därmed ser vi hellre att samtliga djurparker inom EEP-projekten här och nu höjer djurvälfärdsnivån och på sikt slutar hålla elefanter, för att i stället upplåta ytorna åt hotade djurarter som är mer kompatibla med djurparksbevarande, även ur ett djurvälfärdsperspektiv. 

  Gorillor, schimpanser och orangutanger är djur som riskerar tillbringa mycket tid i inomhusanläggningar i vårt nordliga klimat. Det blir därför särskilt viktigt att den anläggning där djuren tillbringar mest tid är den “bästa” utifrån djurets behov och preferenser. Det är viktigt att djuren kan vara “agenter” i sitt eget liv och att djuranläggningen i sig är tillräckligt stimulerande och intressant, så att djuret inte blir beroende av djurvårdare för berikning och stimulans.

  World Animal Protection anser att shower och föreställningar med vilda djur inte går att förena med moderna djurparkers uppdrag eller naturvårdsbudskap. De ger ett intryck av att vissa djurarter mest finns till för att underhålla människor och göder en global efterfrågan på mer närkontakt med vilda djur. Efterfrågan bidrar till att vilda populationer minskar för att djurälskande men tyvärr okunniga turister vill se vilda djur uppträda eller ha närkontakt med dem. De lockas av att klappa, rida på eller ta selfies med vilda djur.

  Ur ett djurvälfärdsperspektiv är shower tvivelaktiga, i synnerhet om de innebär onaturliga rörelser för djuret, höga ljudnivåer, risk för skador eller närkontakt med besökare. World Animal Protection anser att djurparker aldrig ska använda vilda djur i underhållningssyfte. En klorerad inomhusbassäng är en tillvaro långt ifrån delfiners naturliga livsmiljö och inbjuder inte heller till naturlig variation eller berikning i form av exempelvis kontakt med andra arter.

  Ex situ och in situ

  Ex situ och in situ men med elefant/delfin/män­nisko­apor

  Enbart ex situ eller inget alls

  Hållbarhetspolicy

  För oss är det viktigt att bevarande och djurvälfärd genomsyrar hela djurparksverksamheten. Därför är även hållbarhetsarbete ett kriterium vi tittat närmare på. För att både du och djuren ska få en djurvänligare nutid och framtid.

  Ja

  Vissa

  Nej

  Närkontakt

  World Animal Protection anser att all närkontakt med vilda djur (som att få klappa, komma nära, fotograferas med) bör upphöra. Närkontakt kan innebära risker för både djurens och besökarnas hälsa och riskerar att bidra till skadlig efterfrågan på närkontakt med vilda djur, även under semestrar utomlands. Detta är ett globalt problem som inte bara innebär låg djurvälfärd utan också att vilda djurpopulationer minskar i jakten på nya djur i turistindustrin.

  Besökare bör inte få gå igenom vilda djurs anläggningar där det kan innebära risk för djur eller besökare. Det kan handla om risk för att smittas av sjukdom och att djurindivider stressas av besökare eller på annat vis upplever kontakten som negativ. Det är viktigt att djuranläggningar som går att gå igenom på något vis övervakas av personal för både människors och djurs bästa. Det ska inte heller vara tillåtet att bära eller klappa de vilda djuren.
  Vår utgångspunkt är att vilda djur ska leva i sina naturliga livsmiljöer i frihet. När djur hålls på djurparker för exempelvis bevarande är det viktigt att anläggningen är utformad helt efter djurets behov och preferenser – inte efter besökarnas. 

  Närkontakt  

  Ingen närkontakt  

  Nöjesfält och konserter

  World Animal Protection anser att det blir en bättre tillvaro för de vilda djuren och sänder ut ett mer respektfullt budskap om att djurparken enbart är till för djuren och inte samtidigt en nöjesplats. Vilda djur får inte utnyttjas för underhållning, utan måste ses som individer med egna behov, känslor och preferenser. Djurens välfärd ska gå före besökarnas efterfrågan på underhållning. 

  Oförutsägbarhet kring höga ljudnivåer och buller kan skapa en stressande tillvaro för vilda djur och riskerar att påverka deras välfärd negativt.  Djuranläggningar som finns i nära anslutning till konserter kan behöva ljuddämpande barriärer eller på andra sätt ta särskild hänsyn till djurens välfärd.

  Inget tivoli eller konsert

  Tivoli

  Konsert med/utan tivoli